| |     latinica | english  
Насловна
ИЗДАВАЊЕ ВИЗА

Држављанима Бразила није потребна виза за путовање у  Републику Србију. Пасош мора да важи најмање три месеца након намераваног датума одласка из Републике Србије.

Носиоцима бразилске путне исправе за странце (Пассапорте пара Естрангеиро) потребна је виза за улазак у Републику Србију.

Ако немате бразилски пасош, проверите ОВДЕ да ли Вам је потребна виза за путовање у Републику Србију. Страни држављани који имају важећу америчку визу или регулисан боравак у САД (зелена карта) могу да уђу у Републику Србију без визе и бораве најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци. Виза мора бити важећа све време боравка у Републици Србији. Такође, страни држављани који имају важећу шенгенску визу, визу Велике Британије или визу осталих држава чланица Европске Уније  могу да уђу у Републику Србију без визе и бораве најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци. Наведена могућност уласка у Републику Србију без визе важи од 8.новембра 2014. и иста се не односи на стране држављане који су носиоци путних листова или путних исправа за избеглице и странце.

Странац који има вишеструко држављанство сматра се држављанином државе која му је издала путну ипсраву са којом је ушао у Републику Србију. За време боравка и приликом изласка из Републике Србије странац је дужан да користи путну исправу државе са којом је ушао у Републику Србију.

Приликом подношења захтева за издавање визе КОНЗУЛАРНА ТАКСА може се платити у бразилским реалима на рачун Амбасаде Србије у Бразилу (Банцо Итаú Персонналитé, Банцо Но. 341, Цонта Цорренте: 10720-3, Агенциа: 7011, ЦНПЈ да Ембаиxада: 03.656.993-0001-42)                        

ВРСТЕ ВИЗА

Врсте виза су:

I  виза за краћи боравак (виза Ц)
II виза за дужи боравак (виза Д)


I  ВИЗА Ц (виза за боравак до 90 дана)

Виза за краћи боравак је одобрење за улазак у Републику Србију, транзит преко територије Републике Србије или боравак на територији Републике Србије до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка. Виза за краћи боравак се издаје за један, два или више улазака у Републику Србију.

Потребни документи за визу Ц:

• Важећи пасош (Пасош мора да важи најмање три месеца након намераваног датума одласка из Републике Србије. Пасош мора да садржи најмање две узастопне празне странице).

• Испуњен захтев за визу (Формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у Бразилу за повраћај пасоша. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи)

• Фотографија величине 3,5 x 4,5цм

• Позивно писмо - не старије од 6 месеци (За приватну посету је потребно позивно писмо од рођака или пријатеља оверено у Суду или Општини. Ако се подноси захтев за пословну визу, прилаже се (а) званичан позив од стране фирме из Србије, наводећи природу посла, очекивано трајање посете као и име и адресу фирме или институције; и (б) писмо од бразилске фирме о посети партнеру у Србији). Правно или физичко лице које даје странцу гаранцију којом се обавезало да ће сносити његове трошкове боравка и принудног удаљења уколико се они не могу наплатити од самог странца, дужно је да оверену копију гаранције презентира надлежном органу по месту боравишта странца. Уколико се захтев за визу односи на туристичко путовање, потребан је доказ о туристичком путовању (ваучер, резервација хотела). Уколико се захтев за визу односи на транзит преко територије Републике Србије, потребна је виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију. Уколико за ту државу није потребна виза, неопходно је приложити други доказ о уласку или боравку у датој држави.

• Доказ о боравку у Бразилу (копија личне карте, радне дозволе, студентске визе)

• Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији (50 евра по дану боравка у Србији). Доказом се сматра готовина, извод са банковног рачуна или потврда банке о промету на рачуну у последња три месеца.

• Путно здравстевно осигурање за период боравка у Србији.

• Приликом подношеwа захтева плаћа се и поштариа за доставу пасоша, о чијем тачном износу странка мора сама да се распита у пошти (накнада није потребна уколико се пасош преузима лично у Амбасади).

• Такса и трошкови за издавање визе износе 403,00 реала. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити  доказ о банкарској трансакцији. Такса за издавање визе је неповратна.

НАПОМЕНА: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке. Приликом сваког поднетог захтева за визу, Конзул је дужан да у путну исправу стави печат у коме ће назначити датум предаје захтева и тип визе који је тражен. У случају одбијања захтева за визу печат остаје у путној исправи.

У случају одбијања захтева, приликом уручења Одлуке о одбијеном захтеву плаћа се такса за уручење од 13€. Странка може да одбије плаћање таксе за уручење Одлуке, али ће иста бити наплаћена приликом следећег подношења захтева за визу, уз регуларну таксу (уколико следећи пут поднесе захтев за визу типа Ц, такса за захтев износиће 75€).

II  ВИЗА Д (виза за дужи боравак)

Виза за дужи боравак је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана.

Виза Д се издаје страном држављану који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка. Детаље у вези са подношењем захтева за привремени боравак можете наћи ОВДЕ. Ово се односи и на држављане других земаља којима није потребна виза за улазак у Републику Србију.

Странац који уђе у Републику Србије без визе, а по основу туристичког боравка, не може да подносе захтев за привремени боравак у Србији, ондосно уколико намерава да поднесе захтев за привремени боравак, неопходно је да најпре поднесе захтев за визу Д (за дужи боравак) која омогућава регулисање привременог боравка по доласку у Србију.

Потребни документи за визу Д:

• Важећи пасош (Пасош мора да важи најмање три месеца након намераваног датума одласка из Републике Србије. Пасош мора да садржи најмање две узастопне празне странице).

• Испуњен захтев за визу (формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у Бразилу/Еквадору/Боливији. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи),

• Фотографија величине 3,5 x 4,5цм,

• Доказ о боравку у Бразилу/Еквадору/Боливији (копија личне карте, радне дозволе, студентске визе),

• Доказ о сврси и разлозима боравка у Републици Србији (погледајте доле која документа је потребно поднети у зависности од основа по коме се захтева привремени боравак)

• Здравствено осигурање за период боравка у Србији.

• Доказ о поседовању финансијских средстава за транзит кроз Србију (50 евра по дану боравка у Србији). Доказом се сматра готовина, извод са банковног рачуна или потврда банке о промету на рачуну у последња три месеца).

• Доказ о плаћеној поштарини за доставу пасоша (поштанкса услуга СЕДЕX, о цени странка трена сама да се распиа у Пошти. Није потребан уколико се пасош преузима лично Амбасади).

Разлози боравка у Србији и документа која је потребно поднети:

ЗАПОШЉАВАЊЕ:

- уговор у раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији;

- извод о регистрацији правног лица, привредног душтва, спортског клуба или савеза или предузетника у Републици Србији.

Захтев за издавање визе за дужи боравак (Д виза) искључиво по основу запослења подноси се путем онлине апликације која је доступна на следећем линку: https://econsulate.gov.rs

ШКОЛОВАЊЕ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, СТРУЧНА ПРАКСА:

- потврда о упису у образовну установу. У случају научно-истраживачког рада, закључен уговор са научно-истраживачком организацојом;

- извод о регистрацији образовне установе као правног лица у Републици Србији.

СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ:

- када је супружник држављанин Републике Србије: извод из матичне књиге венчаних издат од стране надлежног органа Републике Србије, не старији од шест месеци;

- У случају ванбрачне заједнице са држављанином Републике Србије: уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете – извод из матичне књиге рођених за дете.

- У случају брака или ванбрачне заједнице, склопљене у Бразилу, потребно је да сва документа која потврђују ту чињеницу, издата од стране бразилских органа, буду оверена печатом Апостил и преведена на српски језик.

ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ:

- извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Републици Србији;

- уговор о раду или писмо цркве или верске заједнице којим се потврђује да је станац ангажован као свештеник или верски службеник.

ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА:

- допис здравствене установе у Републици Србији којим се наводи место и потребан период лечења;

- решење о регистрацији здравствене установе у Републици Србији;

- решење о регистрацији установе социјалне заштите у Републици Србији.

ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА:

- извод из листа непокртености (власнички лист);

- оверен купопродајни уговор или уговор о поклону;

- оставинско решење или судска пресуда о наследном праву.

• Такса и трошкови за издавање визе Д износе 32 евра или 208,00 бразилских реала. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити доказ о уплати/ банкарској трансакцији на рачун Амбасаде. Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа износ од 2 еура.

Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

За додатна обавештења, молимо обратите се Амбасади.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ИЗДАВАЊЕ ВИЗА
Примена on-line апликације за подношење захтева за визе типа Д
Министар Селаковић представио нову услугу „е-Конзулат“
ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари